Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać do nas (Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Niemcy, we@tusc-shop-com) wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mail) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Na naszej stronie internetowej www.tusc-shop.com/widerrufsformular można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz anulowania modelu lub inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje unieważnienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy Ci winni wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innej metody dostawy niż ta podana przez wybraną przez Ciebie oferowaną nam najtańszą standardową dostawę) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy zwróconych towarów lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić towar do nas lub do Fabrynth e.K. (Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Niemcy) do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 30 dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż niezbędny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

- Do Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Niemcy, we@tusc-shop-com

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę zakupu następujących

Towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówienie (*)/odbiór (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Różne przepisy dotyczące kosztów zwrotu dla Niemiec

Ponosimy bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jeśli zwrot odbywa się na terenie Niemiec.

Instrukcje odwołania utworzone z tekstem prawnym [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
POWRÓT DO GÓRY
Promo box

Ktoś kupił ten produkt

Product name

info info